Pro pacienty – Psychiatrická léčebna Lnáře
 
 
 
 
 
 

Pro pacienty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do informační databáze (pouze pro aktuálně hospitalizované pacienty)

 
 
 
 
  
 
 

Co si vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci

 
1. Doklady
 
 • občanský průkaz (cestovní pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem
 • jméno a adresu praktického lékaře a ambulantního psychiatra, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 • rozhodnutí, oznámení nebo potvrzení o hmotné nouzi, pokud jej máte vystaveno
 
 
 
2. Oblečení
 
 • pohodlné domácí oblečení
 • domácí obuv na přezutí
 • noční košile nebo pyžamo
 • župan
 • spodní prádlo na převlečení
 • oblečení, ve kterém budete chodit na vycházky popř. pracovat v dílnách a na zahradě

 
 
 
3. Hygienické potřeby
 
 • zubní kartáček a zubní pastu
 • sprchové mýdlo, šampón
 • toaletní papír
 • papírové kapesníky
 • holení (nejlépe jednorázové, možno i holící strojek)
 • hygienické vložky
 • hřeben a další toaletní potřeby
 
 
 
4. Léky
 
O lécích, které máte u sebe, je nutné při přijetí informovat lékaře či zdravotní sestru. Tyto léky vám budou uloženy u sestřiček. Všechny ordinované léky potom budete dostávat ze zásob léčebny.
 
 
 
5. Ostatní
 
 • brýle, naslouchadla nebo jiné kompenzační pomůcky
 
 
 

Co raději nechat doma

 
1. Cenné věci
 
Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do léčebny neberte. Doporučujeme Vám odevzdat částky vyšší jak 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy v pokladně PL Lnáře (můžete tak zamezit jejich odcizení). V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Jedině s tímto dokladem můžete uplatňovat vůči PL Lnáře nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si Vámi uložené předměty vyzvednout.
 
 
 
2. Nebezpečné předměty
 
Ostré či jinak nebezpečné předměty budou z bezpečnostních důvodů uloženy na určeném místě na oddělení.
 
 
 
Léčebna neodpovídá za ztrátu předmětů uložených mimo míst k tomu určených!
 

Domácí řád léčebny

 
Vítáme Vás v PL Lnáře. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním Vám pomoci k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty. Součástí Domácího řádu PL Lnáře jsou i práva a povinnosti pacientů, která jsou v souladu se zákonem 372/2011 o zdravotních službách.
 
 • Při příjmu svým podpisem na formulář (Souhlas s poskytováním zdravotních služeb) dáváte souhlas s hospitalizací a léčbou. Součástí příjmu je také uvedení jména příbuzného, kterému lékař může předávat informace (Souhlas s poskytováním informací).
 • V případě, že s hospitalizací nesouhlasíte, tak je na přijímacím lékaři, aby rozhodl, zda je Váš stav takový, že vyžaduje hospitalizaci bez Vašeho souhlasu (musí být naplněny zákonné podmínky, tzn. především to, že Váš stav ohrožuje Vás nebo Vaše okolí). V tomto případě je PL Lnáře povinna tuto Vaši nedobrovolnou hospitalizaci nahlásit do 24 hodin Okresnímu soudu ve Strakonicích, který následně rozhoduje o přípustnosti této hospitalizace. Máte právo si případně pro toto řízení zvolit svého právního zástupce, pokud ho nezvolíte, tak Vám ho přidělí soud.
 • Při přijetí k hospitalizaci předložte, prosím, průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která Vám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Průkaz Vaší pojišťovny bude po dobu hospitalizace uložen u vrchní sestry na oddělení. Vaši totožnost a adresu trvalého bydliště ověří sestra při příjmu, zejména při první hospitalizaci, předložením občanského průkazu, který Vám ihned vrátí.
 • Po dobu Vašeho pobytu v léčebně o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí. Je velmi důležité informovat lékaře o potížích a všem, co Vás trápí, co Vás bolí.
 • Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám, tj. těch, které si určíte při přijetí do léčebny. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu zásadně neposkytujeme telefonicky, a to z těch důvodů, že při telefonickém podávání informací nikdy nemáme jistotu, komu informace podáváme a mohlo by dojít ke zneužití těchto informací.
 • Při přijetí na lůžkové oddělení odevzdáte své svršky a prádlo pracovníkům léčebny (to v případě, že jste přijímáni na PIP – pokoj intenzivní péče oddělení I. II.), kteří zajistí jeho uložení v šatně s Vaším písemným souhlasem. Pro pobyt na PIP můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan) a toaletní potřeby. Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo ústavní. Při ukončení léčení zapůjčené prádlo vrátíte. Po přeložení na běžný pokoj můžete používat Vaše civilní oblečení – viz dále.
 • V případě, že nejste přijímáni na PIP, tak své svršky neodevzdáváte a můžete je mít uloženy na pokoji (v přiměřeném množství). Na oddělení PL Lnáře je Vám umožněno chodit ve Vašem civilním oděvu, aby jste se cítili co nejpříjemněji.
 • Výměnu ložního a osobního prádla provádíme dle potřeby, nejméně jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, avšak má též povinnost udržovat je čisté. Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu PL Lnáře. Respektujte třídění odpadu. Odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených.
 • Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do léčebny neberte. Doporučujeme Vám odevzdat částky vyšší jak 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy v pokladně PL Lnáře (můžete tak zamezit jejich odcizení). V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Jedině s tímto dokladem můžete uplatňovat vůči PL Lnáře nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si Vámi uložené předměty vyzvednout.
 • Pokud si s sebou přivezete do PL Lnáře léky, odevzdejte je, prosím, při příjmu sestře. Léky, které budete nadále užívat v PL Lnáře, budou spotřebovány pro Vaši potřebu, ostatní Vám uložíme na sesterně a budou Vám na konci vráceny.
 • Při pobytu na běžném pokoji máte možnost si u vrchní sestry příslušného oddělení zapůjčit klíček od uzamykatelného nočního stolku. Záloha činní 100,- Kč a je Vám při ukončení léčby vrácena. Za věci, které si ponecháváte u sebe, naše zdravotnické zařízení neručí.
 • S ohledem na Vaši bezpečnost a bezpečnost spolupacientů Vám budou při příjmu odebrány všechny nebezpečné předměty, kterými by jste se Vy nebo Vaši spolupacienti mohli zranit (nože, nůžky, žiletky apod.). Stejně tak je nutné, aby jste odevzdali všechny léky, které jste si přivezli sebou. Všechny tyto věci Vám budou při propuštění z PL Lnáře vráceny. Je nepřípustné si k hospitalizaci do PL Lnáře brát s sebou jakoukoliv zbraň! Respektujte prosím prohlídky nočních stolků a skříní prováděné ošetřovatelským personálem, samozřejmě za Vaší přítomnosti.
 • Po dobu pobytu v PL Lnáře o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje na základě pokynů primáře diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků.
 • V PL Lnáře pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím vrchní sestry na oddělení. Podá Vám potřebné sociálně-právní informace a může pomoci v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z léčebny postarat sami, či s pomocí blízkých, nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, pomůže při zajištění domácí ošetřovatelské, pečovatelské služby, či ústavu sociální péče, případně navrhne další vhodné formy následné péče.
 • Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje – minerální vody či limonády a používat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Potraviny skladujte pouze v chladničce, která je Vám k dispozici v kuchyňce na oddělení. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelnách. Nepohyblivým pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji pacientů. V PL Lnáře platí absolutní zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Respektujte kontrolní detekční zkoušky (především pacienti v režimové léčbě pro závislé na návykových látkách) na alkohol a jiné návykové látky, které provádí kvalifikovaný ošetřovatelský personál.
 • Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Dodržujte polední a noční klid. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních pacientů v pokoji užívat vlastní přenosný rozhlasový přístroj nebo mobilní telefon. V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. PL Lnáře je na běžných pokojích vybavena televizory, které musí být v době nočního klidu vypnuty.
 • Mobilní telefony a notebooky používejte jen v době svého osobního volna.
 • Vzhledem k tomu, že je během léčby nutno dodržovat v PL Lnáře režimovou léčbu, jsou návštěvní hodiny stanoveny takto:

Po-Pá: 15.00-17.00 So: 13.00-17.00 Ne: 09.00-11.00; 13.00-17.00

Návštěvu mimo vyhrazené hodiny může povolit ošetřující primář či lékař.
 
 • Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, či dokonce vyžaduje, lze vystavit propustku k návštěvě domova (lékař může podmínit tuto propustku, tím že bude možná jen v doprovodu někým z Vašich blízkých). V průběhu léčby jsou vhodné (dle Vašeho léčebného režimu) terapeutické vycházky.
 • Váš léčebný režim určuje ošetřující lékař nebo primář. V PL Lnáře budete v průběhu léčby zařazeni do určitého režimu (skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, arteterapie, pracovní terapie atd.) o zařazení do léčebného režimu rozhoduje ošetřující lékař, primář nebo psycholog. Respektujte prosím toto zařazení, přispívá k urychlení Vašeho léčení.
 • Při propuštění z PL Lnáře Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení, obdržíte léky na 3 dny. Do tří dnů od propuštění, ohlaste u svého lékaře návrat z PL Lnáře, tak, aby jste si zajistili návaznost léčby.
 • Předčasně můžete být propuštěni z léčebné péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). při onemocnění, při kterém můžete ohrožovat sebe či Vaše okolí, a jsou splněny zákonné podmínky, nemůžete být propuštěni na revers – v tomto případě se tato skutečnost hlásí Okresnímu soudu ve Strakonicích, soud pak následně rozhodne o tom, zda je přípustná hospitalizace i bez Vašeho souhlasu.
 • Při svévolném opuštění PL Lnáře budeme v takovém případě informovat kompetentní orgány – Policii ČR, případně jiné. V případě svévolného opuštění PL Lnáře nebo nevrácení se z terapeutické propustky, bude Vaše hospitalizace administrativně ukončena. V tomto případě není PL Lnáře povina Vám Vaše osobní věci, léky apod. zasílat poštou.
 • Vzhledem k tomu, že prostřednictvím balíku by mohly být do PL Lnáře dopraveny věci, které by mohly ohrozit léčení Vaše, či Vašich spolupacientů (od léků, omamných látek až k nebezpečným předmětům typu nožů, apod.), tak si PL Lnáře vyhrazuje právo k tomu, abyste tyto zásilky po převzetí otevřeli před sestrou, aby mohla zkontrolovat jejich obsah.
 • Vzhledem k tomu, že opakovaně dochází ze strany pacientů k zcizování majetku PL Lnáře, vyhrazuje si PL Lnáře právo, zkontrolovat Vaše zavadla při odchodu z léčebny.
 • Při pobytu v PL Lnáře dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Nenavštěvujte pokoje opačného pohlaví, tyto návštěvy by mohly být nepříjemné pro ostatní spolupacienty na pokoji. Své náměty a připomínky k léčbě sdělujte na komunitách. Nebojte se též využít kontaktních schránek. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky.
 • Vzhledem ke zvyšování kvality péče v našem zdravotnickém zařízení, provádíme 2x ročně hodnocení spokojenosti pacientů. Prosíme Vás, pokud budete vyzváni, abyste vyplnili dotazník spokojenosti pacientů a vhodili ho do schránky na oddělení k tomu určené. Dotazník je zcela anonymní, slouží k vyhodnocení péče a spokojenosti našich pacientů a vede nás k neustálemu zvyšování kvality péče a zlepšování prostředí v PL Lnáře.
 • Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách PL Lnáře, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dbejte prosím na větrání pokojů. Šetřete zařízení a inventář PL Lnáře. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením. Je zakázáno používat na pokojích elektrospotřebiče typu rychlovárná konvice, ponorný vařič apod. Elektrospotřebiče určené k osobní hygieně jsou povoleny.
 • V případě požáru nebo jiné mimořádné události, prosím nahlaste neprodleně zjištěnou skutečnost personálu, a dále se řiďte pokyny zaměstnanců PL Lnáře.
 • Kouření je v celé lůžkové části PL Lnáře zakázáno, s výjimkou kuřárny na oddělení I. Prosím respektujte tento zákaz, který je v souladu s Vaším léčebným režimem.
 • Nerespektování Domácího řádu PL Lnáře může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.
 
Přejeme Vám brzké uzdravení


 
Práva a povinnosti pacientů

vycházející ze zákona 372/2011 o zdravotních službách


Práva pacienta

 • § 28

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo
 1. a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 2. b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,
 3. c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
 4. d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen „vnitřní řád“),
 5. e) na
 6. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
 7. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“),
 8. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b),
 9. f) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 10. g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
 11. h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 12. i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,
 13. j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
(4) Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. V tomto případě se postupuje podle § 35 odst. 5.

 • § 29 – § 40 viz. Zákon 372/2011 o zdravotních službách
 
Povinnosti pacienta

 • § 41

(1) Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen
 1. a) dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 2. b) řídit se vnitřním řádem,
 3. c) uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 4. d) pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb
 5. e) nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a d) náleží zákonnému zástupci pacienta. Zákonný zástupce pacienta je povinen vytvořit podmínky pro splnění povinností pacientem podle odstavce 1 písm. a), b) a e). Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a d), je-li pacient hospitalizován, se pro zákonného zástupce pacienta použijí přiměřeně; povinnost podle odstavce 1 písm. b), c) a e) platí i pro zákonného zástupce.
(3) Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem nebo osoba blízká pacientovi je povinen prokázat totožnost občanským průkazem, jestliže o to poskytovatel, nebo zdravotnický pracovník, jehož prostřednictvím poskytovatel poskytuje pacientovi zdravotní služby, požádá. Obdobně se postupuje, jde-li o osobu určenou pacientem nebo osobu ze společné domácnosti. Jde-li o cizince, totožnost se prokazuje cestovním dokladem nebo jiným průkazem totožnosti. Má-li zdravotnický pracovník pochybnost, zda jde o osobu blízkou, osvědčí osoba blízká tuto skutečnost čestným prohlášením, ve kterém uvede své kontaktní údaje a číslo průkazu totožnosti; čestné prohlášení je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.
(4) V případě, že osoba uvedená v odstavci 3 odmítne prokázání totožnosti, má poskytovatel nebo zdravotnický pracovník právo zdravotní služby neposkytnout, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.
 
 
 

 
 
 
 
 
Akreditace Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 
 
 
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví
 
 
 
Certifikát kvality Tayllorcox
 
 
 
Jihočeský kraj