Oddělení 1

Na oddělení probíhá více režimových programů pro různé skupiny pacientů.

 1. Odlehčený modifikovaný program léčby závislosti na alkoholu a jiných drogách
 2. Program psychosociální rehabilitace /následné péče pro pacienty s dekompenzací psychického onemocnění či poruchy (schizofrenie, deprese, neurotické poruchy, poruchy osobnosti).
 3. Program pro pacienty s počínající nebo rozvinutou demencí, s organicky podmíněnými chorobami.

Délka hospitalizace obvykle nepřesahuje 3 měsíce. Individální a skupinové psychoterapie stejně jako podpůrné, edukační a aktivizační terapie jsou doplňovány farmakoterpeutickou léčbou.

Ke klientům přistupujeme individuálně, v souladu s jejich potřebami. Program vychází z komunitního přístupu, kdy je poskytnuto klientům bezpečné a podnětné prostředí pro další seberozvoj s jasně vymezenými, srozumitelnými pravidly. Program vede pacienty k převzetí zodpovědnosti za sebe a své jednání s směřuje je k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, při využívání zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí každého z nich.

Spolupracujeme s množstvím zdravotnických, komunitních a sociálních služeb, snažíme se o provázání pacientů s těmito službami, abychom jim usnadnili přechod do ambulantní péče. Důraz klademe také na spolupráci s rodinami našich pacientů.

Jednotlivé části programu jsou:

 • Skupinová psychoterapie
 • Tématické skupiny
 • Arteterapie
 • Relaxace
 • Pracovní terapie
 • Sociální rehabilitace
 • Aktivizační aktivity (ruční práce, výtvarné aktivity, kuchařské činnosti – pečení, vaření, zpívání a poslech hudby, péče o květiny, četba a předčítání z knih a tisku, promítání filmů, společenské hry, procházky, sportovní aktivity)
 • Kognitivní trénink
 • Reminiscenční terapie
Skip to content