Oddělení 2

 

Na tomto oddělení se zaměřujeme na léčbu pacientů převážně se závislostí na alkoholu. V menší míře poskytujeme léčbu také pacientům se závislostí na jiných drogách. Poskytujeme stabilizační léčbu (do 6 týdnů) a kompletní odvykací program (typicky 3 měsíce). V programu je cca 30 pacientů (muži a ženy společně), kteří jsou rozděleni do 3 skupin (červená, oranžová, žlutá). První 3 týdny nemohou pacienti mimo areál léčebny. Propustky (na max. 2,5 dne) se udělují každých 14 dnů po pěti týdnech od přijetí. V průběhu léčby mají pacienti 2x možnost celodenní vycházky.

Jednotlivé části programu (viz tabulka Program dne pro komunitu):

 • Povinné a pro všechny společné

Komunita je základní každodenní režimový prvek. Jedná se o skupinové setkání všech pacientů zapojených do programu, kde se představují noví členové a loučí se odcházející. Dále má vždy jeden pacient “pětiminutovku”, což znamená, že zapojí na krátkou dobu celou komunitu do nějaké aktivity. Mluvíme o uplynulém dnu, probíráme Témata dne, pacienti mají možnost mluvit o konfliktech a problémech mezi sebou.
Tématické skupiny podávají informace našim pacientům o problematice závislosti. Zahrnují témata jako prevence relapsu, spoluzávislost, craving, vývoj závislosti… Flexibilně reagujeme i na individuální potřeby a přizpůsobujeme tak témata.
Životopis. Každý pacient zhruba do měsíce od nástupu vypracuje dle osnovy svůj osobní životopis, který potom představuje před komunitou.
Rozcvička  je vedená buď jedním z nás nebo pacienty.
Duo je hodinový program o víkendu, který připravují pacienti pro sebe navzájem. Jedná se o hry, sporty, kvízy ap.
Promítání streamu, filmu. Vytvořili jsme seznam asi 200 streamů a filmů s problematikou závislosti. Tento seznam je volně přístupný pro naše pacienty. Z tohoto seznamu se každý týden vybere film nebo stream, který sleduje celá komunita.
Pracovní terapie. Jedná se práce na zahradě, vaření, úklidové práce ap. Jde primárně o podporu a udržení pracovních dovedností pacientů a jejich pocit kompetence. Důležitá je smysluplnost této práce

 • Povinné pro jednotlivé skupiny (červená, oranžová, žlutá) 

Skupinová psychoterapie jako základní nástroj sebepoznání a poznání druhých a své role ve skupině
Svépomocné skupiny. Pacienti se schází bez terapeutů, sdílejí své životní zkušenosti a zkušenosti s problematikou závislosti
Arteterapie využívá výtvarných technik jako prostředků k poznání lidské psychiky a mezilidských vztahů. Kreslí se mandala, graf života, koláž vztahů, emoce…
Relaxace je mluvená, čtená nebo reprodukovaná z audio zařízení. Používáme standardní techniky – jacobsonova progresivní relaxace, řízená imaginace, autogenní trénink a metody ukotvování se v těle.

 • Dobrovolné

Zhodnocení léčby. Týden před ukončením léčby pacient představuje její průběh, tak jak jej on vnímal. Je to možnost jak konfrontovat jeho postup v léčbě a cestu k zotavení se ze závislosti
Trénink paměti je skupinové trénování kognitivních funkcí jednotlivých účastníků
Individuální, párové a rodinné psychoterapie poskytuje 6 psychoterapeutů trénovaných v přístupech psychodynamických, Gestalt, Biosyntéza a Daseinanalýzy typicky jednou týdně
Peer skupina. Peer pracovnice (ex-user), která je součástí našeho týmu, skrze svoji zkušenost inspiruje pacienty na cestě zotavení se ze závislosti
Hagioterapie. Forma existenciální psychoterapie propojující příběhy z Bible s žitou zkušeností pacientů
Muzikoterapie. Jiná peer pracovnice, zároveň muzikoterapeutka nabízí muzikoterapii jako další formu sebevyjádření

Některé části programu se periodicky opakují v tříměsíčních cyklech – Tématická skupina, Arteterapie, Témata dne (je jich 90 na každý den cyklu jedno. Pacienti je zpracovávají každý den do deníku. Část témat dne slouží k uvědomění si vlastního prožívání, další část jsou témata týkající se problematiky závislosti, a některá slouží ke zvyšování koheze skupiny – uspořádejte divadelní představení, udělejte společnou koláž, vymyslete program pro pacienty léčebny…). O tématech následně mluvíme na ranních komunitách.
Každý měsíc dochází do léčebny skupina Anonymních alkoholiků z okolních měst (Plzeň, České Budějovice, Písek, Strakonice, Soběslav, Tábor). Občas se propojujeme online s jinými doléčovacími programy (Lepšia cesta, JAS Jablonec)
Několikrát za rok pořádáme setkání abstinujících pacientů u táboráku, v prostorách zahrady léčebny. Jedná se o přátelské setkání a cennou výměnu zkušeností
Jednou ročně také rozesíláme email, kde se ptáme pacientů na jejich zkušenosti z jejich života, týkající se abstinence, popř. relapsů a recidivy závislosti. Jsou to pro nás cenné informace, které volně zařazujeme do systému léčby v rámci vyšší efektivity programu

Pravidla programu a jejich dodržování

Hlavní pravidla programu (kardinální pravidla)

 • udržujeme bezdrogové prostředí (jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dechu a rozbory moče, kontrolujeme doručenou poštu)
 • netolerujeme fyzickou ani psychickou agresi vůči komukoli

Při porušení těchto pravidel je pacient propuštěn.

Další pravidla skupinového soužití 

K dodržování dalších pravidel léčebného programu (docházka na aktivity, úklid, zapojování se… ) používáme systém zvyšování tlaku na pacienta (individuálního, komunitního, týmového) při současném vyjasňování si důvodů, proč je pacient nedodržuje.  Problémové chování vnímáme jako pacientův způsob komunikace (často nefunkční) se svým okolím, což dále využíváme terapeuticky ve vztahu s ním. Snažíme se o to, aby pochopil, co svým chováním vytváří a mohl své chování korigovat. U pacienta nám jde primárně o přijetí jeho osobní zodpovědnosti za své chování.

O co nám jde aneb cíle léčby

 1. Úkolem léčby je, aby pacienti přijali abstinenci jako nezbytnou součást svého dalšího života, objevili její možnosti, ale i omezení, a využili ji k dalšímu rozvoji sebe sama, uplatnění sebe sama ve světě a ke své spokojenosti.
 2. Usilujeme o to, aby pacienti vnímali dlouhodobost zotavování se ze závislosti. Uvědomujeme si, že 3 měsíční léčba je jen epizodou v jejich životě. Už od počátku jejich léčby hovoříme o důležitosti následné péče a pacienty se snažíme motivovat do některé z forem. Spolupracujeme s množstvím těchto programů
 3. Vedeme je k přijetí osobní zodpovědnosti za své jednání nejenom ve vztahu ke své droze
 4. Chceme, aby lépe porozuměli sami sobě
 5. Učíme pacienty vnímání jejich limitů a jasných hranic s drogou (co, kdy, jak a s kým můžu, co nesmím…)
 6. Poskytujeme aktuální informace o problematice závislosti
 7. Chceme umožnit pacientům zorientovat se v počátcích a příčinách vzniku a rozvoje závislosti. Aby rozuměli tomu, jakou roli hrál alkohol/droga či nelátkové závislosti v jejich životě.
 8. Pacient je nedílnou součástí svého prostředí, které se často velkou měrou podílí na zotavování. Snažíme se co nejvíce spolupracovat s rodinou pacienta popř. s jeho sociálním zázemím.
 9. Pomáháme pacientům řešit sociální a právní potíže

Z čeho vycházíme aneb Principy léčby

 1. Zneužívání návykových látek má své kořeny v jiných, obecnějších problémech – psychologických nebo vývojových
 2. Náš model léčby se přibližuje komunitnímu modelu (není možné dostát všem jeho aspektům, pacienti si nemohou např. sami vařit, uklízet, topit ap.)
 3. Základním prostředkem k dosažení cílů je samotný život v komunitě se všemi jeho specifiky, jako je otevřená komunikace, konfrontace, sdílení. Tento život se maximálně snaží přibližovat reálnému životu, který má svá pravidla, řád, režim, kde se uskutečňují reálné i přenosové vztahy.
 4. Dalšími významnými prostředky pro dosahování cílů práce s pacienty jsou jednotlivé složky strukturovaného programu.
 5. V našem programu se zaměřujeme na nutnost trvalé abstinence našich pacientů. K zotavení se ze závislosti však podle nás nestačí jen přestat pít, ale zahrnuje to celkové změny životního stylu. Člověk v programu postupně dosahuje změn v postojích, sebepojetí, prožívání, chování a vztazích, což mu umožní, aby mohl svůj život prožívat jako uspokojivý a zodpovědně se rozhodovat, jakým způsobem jej povede. Osobní růst umožní pacientovi, aby si žádoucí změny chování udržel i po odchodu z léčby
 6. Sami sebe chápeme jako průvodce našich pacientů na jejich cestě zotavení, ne jako experty na jejich život. Jsme přesvědčeni o tom, že „vztah je nositelem změny“. Navázání, udržení, kultivace, ukončování a obnovování terapeutického či poradenského vztahu je klíčovou záležitostí v naší práci. Členové terapeutického týmu se snaží upevňovat hodnoty komunity, osobně se angažují a někdy slouží jako vzory pro pacienty (ne vždycky jen v tom dobrém, jsme stále jenom lidé:)
 7. Důraz klademe na respekt k pacientům a otevřenost k jejich individuální zkušenosti. Každému pacientovi se snažíme „ušít“ terapeutický program na míru. Základem je pro nás intenzivní spolupráce v rámci terapeutického týmu. Vidíme tak pacienta komplexněji, z různých úhlů pohledu, což nám umožňuje lépe zaměřit naši péči
 8. Terapeutický tým je pro nás velmi důležitým léčebným nástrojem. Proto o něj  také pečujeme –  Scházíme se každý den ráno k probrání aktuálního dění na oddělení, koncem týdne hodnotíme společně postup pacientů, využíváme intervize a supervize
Skip to content