O léčbě

 

Základní informace

Poskytujeme stabilizační léčbu (do 6 týdnů) a kompletní odvykací program (typicky 3 měsíce). V programu je cca 30 pacientů (muži a ženy společně), kteří jsou rozděleni do 3 skupin (červená, oranžová, žlutá). První 3 týdny  nebudete moci chodit mimo areál léčebny. Propustky (na max. 2,5 dne) se udělují každých 14 dnů po 5tém týdnu od Vašeho přijetí. V průběhu léčby máte 2x možnost celodenní vycházky.

Jednotlivé části programu

1. Povinný a pro všechny společný program

Komunita je základní každodenní režimový prvek. Jedná se o skupinové setkání všech pacientů zapojených do programu, kde se představují noví členové a loučí se odcházející. Dále má vždy jeden pacient “pětiminutovku” což znamená, že zapojí na krátkou dobu celou komunitu do nějaké aktivity. Mluvíme o uplynulém dnu, probíráme Témata dne, pacienti mají možnost mluvit o konfliktech a problémech mezi sebou.

Tématické skupiny podávají informace našim pacientům o problematice závislosti. Zahrnují témata jako prevence relapsu, spoluzávislost, craving, vývoj závislosti… Flexibilně reagujeme i na individuální potřeby a přizpůsobujeme tak témata.  

Životopis. Každý pacient zhruba do měsíce od nástupu vypracuje dle osnovy svůj osobní životopis, který potom představuje před komunitou

Rozcvička  je vedená buď jedním z nás nebo pacienty 
Duo je hodinový program o víkendu, který připravují pacienti pro sebe navzájem. Jedná se o hry, sporty, kvízy ap. 

Promítání streamu, filmu. Vytvořili jsme seznam asi 200 streamů a filmů s problematikou závislosti. Tento seznam je volně přístupný pro naše pacienty. Z tohoto seznamu se každý týden vybere film nebo stream, který sleduje celá komunita  

Pracovní terapie. Jedná se práce na zahradě, vaření, úklidové práce ap. Jde primárně o podporu a udržení pracovních dovedností pacientů a jejich pocit kompetence. Důležitá je smysluplnost této práce

  2. Povinný program pro jednotlivé skupiny (červená, oranžová, žlutá)

  Skupinová psychoterapie jako základní psychoterapeutický nástroj

  Svépomocné skupiny. Pacienti se schází bez terapeutů, sdílejí své životní zkušenosti a zkušenosti s problematikou závislosti 

  Arteterapie využívá výtvarných technik jako prostředků k poznání lidské psychiky a mezilidských vztahů. Kreslí se mandala, graf života, koláž vztahů, emoce…

  Relaxace je čtená nebo reprodukovaná z audio zařízení. Používáme standardní techniky – jacobsonova progresivní relaxace, řízená imaginace, autogenní trénink

  3. Dobrovolný program

  Zhodnocení léčby. Týden před ukončením léčby pacient představuje její průběh, tak jak jej on vnímal. Je to možnost jak konfrontovat jeho postup v léčbě a cestu k zotavení se ze závislosti 

  Trénink paměti je skupinové trénování kognitivních funkcí jednotlivých účastníků

  Individuální, párové a rodinné psychoterapie poskytuje 6 psychoterapeutů trénovaných v přístupech psychodynamických, Gestalt, Biosyntéza, Jungiánské psychoterapie a Daseinanalýzy typicky jednou týdně 

  Peer skupina. Peer pracovnice (ex-user), která je součástí našeho týmu, skrze svoji zkušenost inspiruje pacienty na cestě zotavení se ze závislosti  

  Biblioterapie. Forma existenciální psychoterapie propojující příběhy z Bible s žitou zkušeností pacientů  

  Muzikoterapie. Peer pracovnice, zároveň muzikoterapeutka nabízí muzikoterapii jako další formu terapeutického vyjádření

  Některé části programu se periodicky opakují v tříměsíčních cyklech – Tématická skupina, Arteterapie, Témata dne (je jich 90 na každý den cyklu jedno. Pacienti je zpracovávají každý den do deníku. Část témat dne slouží k uvědomění si vlastního prožívání, další část jsou témata týkající se problematiky závislosti, a některá slouží ke zvyšování koheze skupiny – uspořádejte divadelní představení, udělejte společnou koláž, vymyslete program pro pacienty léčebny…). O tématech následně mluvíme na ranních komunitách. 

  Každý měsíc dochází do léčebny skupina Anonymních alkoholiků z okolních měst (Plzeň, České Budějovice, Písek, Strakonice, Soběslav, Tábor). Občas se propojujeme online s jinými doléčovacími programy (Lepšia cesta, JAS Jablonec) 

  Jednou za rok pořádáme setkání abstinujících pacientů u táboráku, v prostorách zahrady léčebny. Jedná se o přátelské setkání a cennou výměnu zkušeností

  V léčebně je Vám k dispozici šicí dílna (šicí stroj, pletení, háčkování…), keramická dílna (tvoření z keramické hlíny, vypalování výrobků, glazování), dílna pro práci se dřevem a artedílna (veškeré pomůcky k malbě, kresbě, výtvarnému tvoření). Na zahradě je multifunkční hřiště na volejbal, florbal, tenis. Také je tam hřiště na petangue a workout hřiště. K dispozici je knihovna obsahující cca 40 svazků o tématu závislosti, odborné, populární či autobiografické. Wi-fi je volně přístupné. Pacienti mohou každý týden navštěvovat kostel, který je součástí areálu kláštera a mají možnost mluvit s knězem. 

  Pravidla programu a jejich dodržování

  Hlavní pravidla programu (kardinální pravidla)

  • udržujeme bezdrogové prostředí (jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dechu a rozbory moče, kontrolujeme doručenou poštu)
  • netolerujeme fyzickou ani psychickou agresi vůči druhému pacientovi

  Při porušení těchto pravidel je pacient propuštěn.

  Další pravidla skupinového soužití 

  K dodržování dalších pravidel léčebného programu (docházka na aktivity, úklid, zapojování se… ) používáme systém zvyšování tlaku (individuálního, komunitního, týmového) na pacienta při současném vyjasňování si důvodů, proč je pacient nedodržuje.  Problémové chování vnímáme jako pacientův způsob komunikace (často nefunkční) se svým okolím, což dále využíváme terapeuticky ve vztahu s ním. Snažíme se o to, aby pochopil, co svým chováním vytváří a mohl své chování korigovat. U pacienta nám jde primárně o přijetí jeho osobní zodpovědnosti za své chování. 

  Skip to content