Domácí řád Psychiatrické léčebny Lnáře

Vítáme Vás v PL Lnáře. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu, je co nejdříve, a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním Vám pomoci k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě      a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty. Součástí Domácího řádu PL Lnáře je i Kodex práv pacienta schválený Centrální etickou komisí MZ ČR.

·         Při příjmu svým podpisem na formulář (Prohlášení o dobrovolném vstupu – Informovaný souhlas při hospitalizaci) dáváte souhlas s hospitalizací a léčbou. Součástí Informovaného souhlasu je také uvedení jména příbuzného, kterému lékař může předávat informace.

·         V případě, že s hospitalizací nesouhlasíte, tak je na přijímajícím lékaři, aby rozhodl, zda je Váš stav takový, že vyžaduje hospitalizaci bez Vašeho souhlasu (musí být naplněny zákonné podmínky, tzn. především to, že Váš stav ohrožuje Vás, nebo Vaše okolí). V tomto případě je PL Lnáře povinna tuto Vaši nedobrovolnou hospitalizaci nahlásit do 24 hodin Okresnímu soudu ve Strakonicích, který následně rozhoduje o přípustnosti této hospitalizace. Máte právo si případně pro toto řízení zvolit svého právního zástupce, pokud ho nezvolíte, tak Vám ho přidělí soud.

·         Při přijetí k hospitalizaci předložte prosím průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Průkaz Vaší zdravotní pojišťovny bude pod dobu hospitalizace uložen u staniční sestry na oddělení.

·         Po dobu Vašeho pobytu v léčbně o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí. Je velmi důležité informovat lékaře o potížích a všem, co Vás trápí, co Vás bolí.

·         Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám, tj. těm které si určíte při přijetí do léčebny. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu zásadně neposkytujeme telefonicky a to z těch důvodů, že při telefonickém podávání informací nikdy nemáme jistotu, komu informace podáváme a mohlo by dojít ke zneužití těchto informací.

·         Při přijetí na lůžkové oddělení odevzdáte své svršky a prádlo pracovníkům nemocnice (to v případě, že jste přijímáni na PIP - pokoj intenzivní péče oddělení I. II.), kteří zajistí jeho uložení v šatně. Pro pobyt na PIP můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo ústavní. Při ukončení léčení zapůjčené prádlo vrátíte. Po přeložení na běžný pokoj můžete používat své civilní oblečení – viz dále.

·         V případě, že nejste příjmáni na PIP, tak své svršky neodevzdáváte a můžete je mít uloženy na pokoji (v přiměřeném množství). Na oddělení PL Lnáře je Vám umožněno chodit ve Vašem civilním oděvu, aby jste se cítili, co nejpříjemněji.

·         Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, nejméně jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, avšak má též povinnost udržovat je čisté. Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu PL Lnáře. Respektujte třídění odpadu. Odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených.

·         Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Doporučujeme Vám odevzdat částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy v pokladně PL Lnáře (můžete tak zamezit jejich zcizení). V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Jedině s tímto dokladem můžete uplatňovat vůči PL Lnáře nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si Vámi uložené předměty vyzvednout. Je nepřípustné si k hospitalizaci do PL Lnáře brát s sebou jakoukoliv zbraň !

·         S ohledem na Vaši bezpečnost a bezpečnost spolupacientů Vám budou při přijetí odebrány všechny nebezpečné předměty, kterými by jste se Vy, nebo Vaši spolupacienti mohli zranit (nože, nůžky, žiletky apod.). Stejně tak je nutné, aby jste odevzdali všechny léky, které jste si přivezli s sebou. Všechny tyto věci Vám budou při propuštění z PL Lnáře vráceny.

·         Po dobu pobytu v PL Lnáře o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje na základě pokynů primáře diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků.

·         V PL Lnáře pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím staniční sestry na oddělení. Podá Vám potřebné sociálně-právní informace a mohou pomoci v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami, či s pomocí blízkých, nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, pomohou při zajištění domácí ošetřovatelské péče, pečovatelské služby, či ústavu sociální péče, případně navrhne další vhodné formy následné péče.

·         Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády a požívat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelnách. Nepohyblivým pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji pacientů. V PL Lnáře platí absolutní zákaz požívání alkoholických nápojů      a omamných látek.

·         Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Polední klid trvá od 12.00 hod. do 13.00 hod., noční klid je od 22.00 hod. do 06.00 hod. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních pacientů v pokoji užívat vlastní přenosný rozhlasový přístroj nebo mobilní telefon. V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Na oddělení II. (2. patro) máte k dispozici telefonní automat (na karty).

·         Návštěvní hodiny – vzhledem k tomu, že je během léčby nutno dodržovat v PL Lnáře režinovou léčbu jsou návštěvní hodiny stanoveny takto:                                                                                     

Po – Pá : 15,00 – 17,00              

So: 13,00 – 17,00            

Ne: 09,00 – 11,00    13,00 – 17,00

Návštěvu mimo vyhrazené hodiny může povolit ošetřující primář či lékař. Návštěvy na oddělení nejsou povoleny dětem do 15 ti let.

·         Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, či dokonce vyžaduje lze vystavit propustku k návštěvě domova (lékař může podmínit tuto propustku, tím, že bude možná jen v doprovodu někým z Vašich blízkých). V průběhu léčby jsou vhodné (dle Vašeho léčebného režimu) terapeutické vycházky. Váš léčebný režim určuje ošetřující lékař nebo primář.

·         V PL Lnáře budete v průběhu léčby zařazeni do určitého režimu (skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, arteterapie, pracovní terapie atd.) O zařazení do léčebného režimu rozhoduje ošetřující lékař nebo primář. Respektujte prosím toto zařazení, přispívá k urychlení Vašeho léčení.

·         Při propuštění z PL Lnáře Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení, obdržíte léky na 3 dny. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého lékaře návrat z PL Lnáře, tak , aby jste si zajistili návaznost léčby.

·         Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Při onemocnění, při kterém můžete ohrožovat Vás či Vaše okolí, a jsou splněny zákonné podmínky (ohrožování sebe nebo okolí), nemůžete být propuštěni ani na revers – v tomto případě se tato skutečnost hlásí Okresnímu soudu ve Strakonicích, soud pak následně rozhodne o tom, zda je přípustná hospitalizace i bez Vašeho souhlasu.

·         Při svévolném opuštění PL Lnáře budeme v takovém případě informovat kompetentní orgány - Policii ČR, případně jiné. V případě svévolného opuštění nemocnice bude Vaše hospitalizace ukončena.

·         Při pobytu v PL Lnáře dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Své náměty a připomínky k léčbě sdělujte na pátečních komunitách. Nebojte se též využít kontaktních schránek umístěných na každé lůžkové stanici PL Lnáře. Zároveň si Vás dovolujeme požádat, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o Vaše zdraví a důvěrou ve schopnosti našich lékařů a sester, protože předpokladem úspěšné léčby je úzká spolupráce mezi Vámi a zdravotníky.

·         Přijímání balíků: vzhledem k tomu, že prostřednictvím balíku by mohly být na oddělení PL Lnáře dopraveny věci, které by mohly ohrozit léčení Vaše, či Vašich spolupacientů (od léků, omamných látek až k nebezpečným předmětů typu nožů, apod.), tak si PL Lnáře vyhrazuje právo k tomu, aby jste tyto zásilky po převzetí otevřeli před sestrou, aby mohla zkontrolovat jejich obsah.

·         Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách PL Lnáře, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dbejte prosím na větrání pokojů. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte s vodním, světelným a signalizačním zařízením.

·         V případě požáru nebo jiné mimořádné události, prosím nahlaste zjištěnou skutečnost personálu, a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice.

·         Kouření je v celé lůžkové části PL Lnáře zakázáno (s výjimkou kuřárny na oddělení I). Prosím respektujte tento zákaz, který je v souladu s Vaším léčebným režimem.

·         Nerespektování Domácího řádu PL Lnáře může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.

 


Přejeme Vám brzké uzdravení

 

MUDr. Vladimír Muchl

ředitel léčebny